هزینه ها

هزینه ها برای «کارفرما»

  • ثبت نام رایگان می باشد.
  • هزینه اشتراک ماهانه ندارد.
  • از کارفرما هیچ کمیسیونی بابت پروژه دریافت نمی شود.
  • هزینه ثبت پروژه 5000 تومان می باشد.

هزینه ها برای «فریلنسر»

  • ثبت نام رایگان می باشد.
  • ارسال پیشنهاد رایگان می باشد.
  • هزینه اشتراک ماهانه ندارد.
  • برای پروژه های موفق 5٪ کمیسیون کسر می گردد.
;